• Tag: cha mẹ. đấng sinh thành

  • Nghĩ về Đấng Sinh Thành

    on

    Cái ngày ta được sinh ra trên đời ta nào đâu có biết, nhưng cái ngày đó - cảm giác được làm cha làm mẹ của Đấng Sinh Thành thật không thể nào tả xiết, có biết bao nhiêu là cảm xúc, biết bao nhiêu cung bậc của tình cảm và tình yêu thương tràn về trong cái ngày trọng đại đó, mà có thể lại rất bình thường đối với những người khác, và rồi ta cũng chỉ biết đến cảm xúc đó vào cái ngày ta được làm cha làm mẹ, cái ngày con cái ta ra đời mà chính chúng cũng nào đâu có hay?!

    Quan điểm