• Tag: bộ quốc phòng

  • Tư duy theo chức năng

    on

    Vấn đề tôi sắp nói tới đây không phải là quan điểm đao to búa lớn gì, nó đơn thuần là quan điểm trong nhận thức về "công việc" của các chủ thể xung quanh chúng ta, nó đã trở thành vấn đề với tôi, một người có quan điểm khắt khe trách nhiệm của mỗi chủ thể trong phạm vi công việc của nó. Ắt hẳn quan điểm này khá quen thuộc, vì nó vô cùng sơ đẳng, như sự nhìn nhận về công việc của cái tách trà và cái ấm trà là phải như thế nào, nhưng nếu chủ thể của nó có quy mô hơn thế, sự nhìn nhận chức năng của chúng ta bắt đầu thoát khỏi phạm vi thưởng thức một bức thủy mặc, sang giai đoạn thử thách độ phân biệt màu của mắt người.

    Chưa phân loại