Không

Photo: neetaphoto

Tôi hỏi dòng sông có đẹp không ?

Người rằng bảo có kẻ bảo không

Đoàn người mải chạy theo đám bụi

Dòng sông nằm đó có như không

Tôi hỏi thiền sư ngồi kiết lặng

Dòng sông chẳng há đẹp lắm ông ?

Lão cười nhoẻn miệng rồi cất tiếng

Nó là chẳng đẹp cũng chẳng không

Quan Nhiên

Comments

0 comments on “Không”
  1. Thanh Long says:

    Lão cười nhoẻn miệng rồi cất tiếng. Trước mặt nào có dòng sông

  2. Red Otus says:

    Lão cười nhoẽn miệng rồi cất tiếng
    Trước mặt là một khoảng hư không 🙂

Bình luận