Làm điều đúng

“Lúc nào cũng là thời điểm đúng đắn để làm điều đúng đắn.”

– Martin Luther King

Bình luận