Tìm kiếm tình yêu

“Bạn không cần phải đi tìm. Nó cũng giống như đi tìm tình yêu. Có thể nào nhờ tìm kiếm mà thấy được tình  yêu chăng? Tình yêu không thể có được do sự nỗ lực gầy dựng. Bạn sẽ tìm ra tình yêu trong mối dây giao hảo, không ở bên ngoài sự giao hảo, và cũng vì chúng ta không có tình yêu nên chúng ta muốn có một mục đích cho đời sống. Khi có tình yêu, điều bản chất vốn là vĩnh cửu, thì sẽ không còn chuyện đi tìm Thượng Đế, bởi vì tình yêu vốn là Thượng Đế.”

— Krishnamurti, The First & Last Freedom

Comments

0 comments on “Tìm kiếm tình yêu”
  1. khoa vuminh says:

    Theo ý tôi;Khi bản thân mình không xứng đáng để nhận TÌNH YÊU thì không bao giờ tìm được TÌNH YÊU đâu(đừng nhầm những thứ giống TÌNH YÊU nhé)

Bình luận